Verslag bijeenkomst Wijkraad Beinum 27 februari 2019

Aanwezig:
Brigitte van Veldhuizen, wethouder
Ellen Mulder, wethouder
Claasje Reijers en Eric Pladdet van Procesmakers (project Beinum naar Buiten)
Dhr Koning en dhr Zweers van het Waterschap
Wijkraad Beinum, voorzitter Gerard Houterman

Afwezig:
Peter Bollen, wethouder

Opening:
Gerard opent de vergadering en stelt de wijkraadleden en de sprekers voor.

Mededelingen:
Vernieuwde website, deze is afgelopen maandag live gegaan. Deze is nog niet compleet.
Houd de website in de gaten, hier wordt alles van de wijkraad op gepubliceerd.

Glasvezel
Op de facebookpoll waren 137 reacties 86% is voor aanleg van glasvezel op de Beinum. Voor de aanbieders is dit nog niet toereikend er komt opnieuw een poll op facebook en de website

Verkeersveiligheid en veiligheidsgevoel in de wijk
Dit blijft een zorgenkindje. Het zijn met name de bewoners zelf die te hard rijden. Oproep is dan ook houdt je aan de verkeersregels en de snelheid, let op de verlichting en voorkom onveilige inhaal manoevres of tegen het verkeer in rijden. Camerabewaking is meer in opkomst. Camera’s mogen wel maar alleen op eigen terrein en voor eigen gebruik.

Buurthuis/wijkraad
Caleidoz is de enige locatie op Beinum, deze is echter veel te klein voor zo’n grote wijk.

Landelijke schoonmaakdag
Op 23 maart is de landelijke schoonmaakdag. Op deze dag is ook het project naar Buiten in Beinum. De voorzitter roept op dat ieder zijn eigen buurt schoon houdt en geeft hierbij het initiatief aan de bewoners.

Burendag
In September vind deze jaarlijks plaats, voor Doesburg valt deze gelijk met de kadedagen. Daardoor is er weinig animo. Dit jaar is de burendag dan ook daarom niet door gegaan. Vanuit de bewoners is hierop geen enkele reactie gekomen. Indien er in de toekomst een evenement georganiseerd wordt zal ondersteuning van bewoners worden gevraagd.

Fietslichtaktie
In oktober is samen met Cycleservice en ANWB een fietslichtaktie opgezet. Doel hiervan was om de zichtbaarheid in de donkere dagen te vergroten en hiermee de verkeersveiligheid te verhogen. Afgelopen jaar was dat een enorm succes, deze aktie wordt voortgezet.

Toelichting Brigitte van Veldhuizen:
Brigitte van Veldhuizen is verantwoordelijk voor de portefeuille groen. Het groen, vijvers en speeltuintjes zijn voor het meerendeel op. Deze zijn dan ook aan vervanging toe. Voor de invulling van het nieuwe plan Naar Buiten in Beinum wordt een beroep gedaan op de bewoners van Beinum.
Burgerparticipatie wordt als kans gezien om de leefomgeving aan te pakken en de saamhorigheid te vergroten. Het woord wordt gegeven aan Claasje Reijers van Procesmakers.

Tijdschema Naar Buiten in Beinum:

14 maart
Workshop voor de kinderen op de Wetelaar in het kader van spelen. Kleurplaten worden op andere scholen verspreid zodat ook deze kinderen kunnen participeren. Ook is er contact met de jongerenwerkers van 0313 voor de oudere jeugd en is er contact gelegd met de ouderenbond om deze in het proces te betrekken.

23 maart
Het wordt een interactief programma. In de ochtend worden ideeën in kaart gebracht en in een plan uitgewerkt. Van 15.00-17.00 wordt het plan gepresenteerd.(wijkexpositie)

17 april
Op 17 april wordt de visie aan de bewoners gepresenteerd.
In 2020 wil men aan de gang met het plan.
Hoofdthema is groen, spelen, water en bewegen. De plannen moeten komen vanuit de bewoners.

Vraag uit de zaal. Wat is de democratische samenstelling van de bewoners voor dit project? Iedereen mag meedoen en wordt van harte uitgenodigd.

Vraag uit de zaal. Ouderen worden niet meegenomen in dit project. Overleg met buurtbewoners kan conflicten geven.
Brigitte: Er wordt expliciet gericht op jong en oud. Er is alle ruimte voor eigen ideeën. De ouderenbonden zijn ook benadert voor dit project.

Vraag uit de zaal. Er zijn veel speeltuinen waar geen gebruik van gemaakt worden.
Brigitte: Er zijn ongeveer 50 speeltuintjes. Onderhoud is niet meer te betalen en er zijn meer ouderen in de wijk. Locaties van de speeltuintjes wordt teruggebracht naar 4 a 5.

Vraag uit de zaal. Parkeerproblemen bij evenementen bij sporthal Beumerskamp. Dit is een bekend fenomeen alsmede het laden/lossen bij de Dekamarkt. Bij de herbouw Beinum Centrum zal dit als aandachtspunt terugkeren.

Vraag uit de zaal. Kunnen er meer en betere richtingsborden en drempels komen.
Richtingsborden en drempels vallen buiten het project.

Vraag uit de zaal. Wat is het centrum van Beinum? Hiermee wordt de Dekamarkt, Cafetaria Reinders, Caleidoz/ Beumerskamp en de Maaten bedoeld.

Brigitte roept nogmaals op om op 23 maart te komen en sluit hiermee de toelichting voor het Project Naar Buiten in Beinum.

Informatie vispassage
De vispassage ligt niet in de wijk maar wel aan onze wijk. Dhr Zweers en dhr Konink lichten het project toe.
Vispassage is waarschijnlijk rond de bouwvak klaar. Bij extreme laagwaterstanden wordt de vispassage gesloten. Er volgt een animatiefilm zoals de vispassage eruit komt te zien.

Vraag uit de zaal. Of het aantal viswedstrijden wordt beperkt. Daar gaat het waterschap niet over en kan dan ook geen antwoord geven hierop.

Vraag uit de zaal. Wat is het positieve verhaal over de passage. De optie voor de vissen naar boven is er nu niet. Daardoor ontstaat inteelt onder de visstand. Door de vispassage kan er meer kruisbestuiving plaatsvinden.

Vraag uit de zaal. Wat is het gevolg voor de vispassage met de waterkrachtcentrale?
De waterkrachtcentrale hoort niet bij de vispassage deze hoort wel bij het totale plaatje van de blauwe knoop. De Waterkrachtcentrale staat voor 4e kwartaal 2019 gepland.

Vraag uit de zaal. De Bocht naar rechts op de Barend Ubbinkweg is best gevaarlijk bij oversteken, had dit niet anders gekund? Bij een toeristische attractie moet er in stapjes over gestoken kunnen worden verder verplaatsen heeft daardoor geen zin.

Vraag uit de zaal. Is er mogelijkheid om de fiets neer te zetten bij de passage? Daar komt een mogelijkheid voor.

Vraag uit de zaal. Wat gebeurt er met het geluidniveau bij de passage? Waterkrachtcentrale zit onder water dit veroorzaakt geen extra geluid.

Vraag uit de zaal. Hoe zit het met de wegobstakels? Fietspad en voetpad worden hersteld en midden obstakel wordt nog weggehaald.

Burger initiatieven
2000 kuup zand was tijdelijk geplaatst bij de watersportvereniging om later te gebruiken voor de aanleg van de vispassage. Hier is de zwaluw gaan nestelen. De watersportvereniging heeft het waterschap gevraagd dit in stand te houden. Hiertoe wordt een oude keerwand die opgegraven is tijdens de aanleg van de vispassage en deze zal als zwaluwwand worden herplaatst.

Vraag uit de zaal. Hoe zorgt het Waterschap voor het grondwaterpeil? Niet bekend, gaat niet over dit project.

Vraag uit de zaal. Welke bestrating wordt er bij de passage gebruikt en is deze geschikt voor rolstoelgebruik? Er wordt een natuursteen gebruikt die vlak is en daarmee geschikt voor rolstoelers.

Ontwikkeling aanpak centrum Beinum
Beumerskamp, Deka, Cafetaria, de Maten en parkeerplaats zullen worden vernieuwd.
De Wijkraad vraagt zich af wat er voor een mogelijkheden zijn voor Caleidoz, plaatsing van een geldautomaat, uitbreiding winkels en gezondheidszorg.
Ellen Mulder ligt toe:
De dekamarkt heeft een uitbreidingswens. Er zal geen uitbreiding komen van het winkelaanbod. Bewoners moeten boodschappen doen in het centrum. Er moet meer gedacht worden aan uitbreiding in een bestaand concept zoals een shop in shop in de Dekamarkt. Als voorbeeld wordt gegeven een groenteboer in de Dekamarkt.

Gemeente zit nu in de onderzoeksfase. Dit proces is in mei afgerond. Meer is nu niet bekend.

Vraag uit de zaal. Asbest moet voor 2024 verwijdert worden. Dit gegeven en kostenplaatje wordt meegenomen in de overweging voor de nieuwe plannen.

Vraag uit de zaal. Ellen je vertelt niks nieuws. Wat is de toegevoegde waarde voor deze bijeenkomst. Ellen zegt dat ze door de wijkraad is uitgenodigd en dat inderdaad op dit moment het wachten is op het rapport.

Vraag uit de zaal. Sporthal is heel belangrijk voor jeugd en ouderen wat gaat hiermee gebeuren. Dit is in de onderzoeksfase.

Vraag uit de zaal. Braakliggende groenstrook links van de Deka van wie is dat en wat gebeurd ermee? Dat is van de Gemeente en valt in het plan.

Vraag uit de zaal. Waarom duurt dit plan zo lang en is de vispassage er wel snel gekomen? De vispassage is een onderdeel van het waterschap en niet van de gemeente.

Vraag van Maaike (wijkraadlid) Als wijkraad horen wij al 12 jaar dat er plannen zijn voor de Beinum. We zijn nog niets verder. Het wachten is op het rapport.

Vraag uit de zaal. Wanneer kan je het rapport en het plan presenteren? In Mei is de doorrekening bekend.

Vraag uit de zaal. Dus dit jaar kunnen de plannen gepresenteerd worden. Hier kon geen antwoord op gegeven worden.

Vraag uit de zaal. Woningen, Deka en groen alles wordt op de lange baan geschoven. Dit soort zaken hebben tijd nodig.

Vraag uit de zaal. Wat zijn de kaders/uitgangspunten voor het groenproject? Uitgangspunt is wat groen is blijft groen.

Vraag uit de zaal. Draait de sporthal positief? Nee is een gesubsidieerde instantie van de gemeente.

Ondergrondse containers
In eerste instantie waren er voor Beinum 4 containers gepland. Mede door de wijkraad is dit aantal naar 15 gegaan. Sommige hebben alleen 60 liter en andere hebben een combimogelijkheid met 30 liter. Tijdens de inloopavond was er een mogelijkheid voor bewoners om hun wensen kenbaar te maken voor de plaats en de mogelijkheid te kiezen voor een 60 liter container of een combicontainer.

Vraag uit de zaal. Ouderen hebben moeite om de zakken weg te brengen. Dit is een bekend probleem, problemen hieromtrent kunnen bij de gemeente Doesburg gemeld worden.

Vraag uit de zaal. Er was geen keuzemogelijkheid om containers te houden. Dit is een raadsbesluit geweest in 2016.

Vraag uit de zaal. Prijzen zijn te hoog. De afvalstoffenheffingen worden door de Gemeente bepaald en niet door de wijkraad.

Vraag uit de zaal. Als alleenstaande wil ik een kleine plastic bak voor het plastic. Het is een gemeentelijk besluit geweest om voor 1 soort bak te kiezen.

Vraag uit de zaal. Wat is de reden dat 60 liter containers niet vervangen worden door kleinere 30 liter of combicontainers.
Brigitte geeft aan dat de verdeling is gegaan zoals uit het onderzoek kwam. Vanwege kostenoverwegingen kunnen ze nu niet meer vervangen worden. Zodra een container is afgeschreven wordt er standaard een 30 liter geplaatst.

Vraag uit de zaal. Kunnen bij de werf de openingstijden worden verruimd. Er komt uitbreiding naar zaterdag en meer naar einde van de middag. Ook is een speciaal telefoonnummer voor grof vuil, nummer staat op de website.

Vraag uit de zaal. Waarom heeft gemeente Doesburg voor ondergrondse containers gekozen?
Opdracht uit Den Haag is om grondstoffen om meer te hergebruiken en minder restafval te produceren.

Opmerking uit de zaal. Door deze manier ben ik beter gaan scheiden. Heb nu in 2 maanden 3x een 30 liter weggebracht. Een fractie van wat ik eerder aan afval had.

Opmerking uit de zaal. Voor de gehandicapte mens is de klep niet open te maken en er zit een opstapje voor waardoor ze er niet bij kunnen komen. Brigitte neemt dit punt op om direct aan te pakken.

Vraag uit de zaal. Waarom mag medisch afval gratis naar de werf en moet er voor wegwerpluiers betaald worden. Brigitte geeft aan dat dit niet juist is, ook wegwerpluiers vallen hieronder. Luiers worden voor 95 procent gerecycled.

Vraag uit de zaal. Kunnen groene containers in de zomer vaker geleegd worden i.v.m. stank? Nee dat kan niet, ophaaldienst moet dan vaker rijden en dat moet door de burger betaald worden.
Tip: neem een compostbak.

Vraag uit de zaal. Angerloseweg fietspad is te donker. Lantaarnpalen geven te weinig licht.
Hier wordt naar gekeken. Tevens snelheidsbeperkingen.

Vraag uit de zaal. Bij de vispassage gevaarlijke situatie door inhalen van de bus. Mensen dienen zich aan de verkeersregels te houden, dit is niet een taak van de gemeente.
Vraag uit de zaal. Bij Garagebedrijf de Leijgraaf is door snoeien in de groenvoorziening nu een autokerkhof zichtbaar. Vraag is of dit in het groenplan meegenomen kan worden. Dit wordt in het opknappen van het Leygraafproject meegenomen. Ook van de bedrijven wordt gevraagd de uitstraling te verbeteren.

Vragen uit de zaal. Verkeersveiligheid Bingerdenseweg en de weg bij de Sluis. Wederom wordt een beroep op de verantwoordelijkheid van de eigen inwoners gedaan. Juist de eigen bewoners rijden te hard en houden zich niet aan de verkeersregels.

Vraag uit de zaal. Bouwverkeer op de Strijp. Er worden grote opstoppingen verwacht die de veiligheid in geval van calamiteit belemmeren.De hulpdiensten kunnen erin bij de paaltjes bij Campstede. Voorstel is om een afslag te maken vanaf provinciale weg. Dit kan niet deze weg is van de provincie.
Verkeersregels en veiligheid worden niet gehandhaaft. Er mogen geen flitspalen geplaatst worden.
Voorstel van Brigitte is bij probleemstraten draden neer te leggen om de snelheid te meten.

Vraag uit de zaal. Beinumwest heeft geen trottoirs, vanuit de voortuin en auto sta je direct op straat. Planten zijn vertrapt bij het uitstappen. Voor verbeterpunten graag deelnemen aan project Beinum naar Buiten.

Gerard dankt iedereen hartelijk voor de grote opkomst. Verwijst voor vragen naar het contactformulier op de website van de Beinum en roept iedereen op zich op te geven voor het project Beinum naar Buiten via mailadres beinumnaarbuiten@doesburg.nl

X