Sinds 2018 wordt er hard gewerkt door de gemeente Doesburg, de waterschap Rijn en IJssel, wijkbewoners en leden van de wijkraad aan de verbetering van de leefomgeving in Beinum. Daarvoor is in 2019 een visie opgesteld om het groen en het water dusdanig aan te pakken dat daardoor een betere en groenere leefomgeving ontstaat. Uit die visie is het project “Naar buiten in Beinum” ontstaan.

Naar Buiten In Beinum heeft als doel een gezondere en klimaatadaptieve leefomgeving te ontwikkelen, waarbij groen en water van grote waarde zijn en een nieuwe impuls geven aan de wijk. 

Al vanaf het eerste begin is de wijk betrokken bij het vorm geven van het project. In diverse sessies zijn de bewoners samen met leden van de wijkraad, de gemeente en het projectbureau aan de slag geweest met ideeën. Die ideeën zijn verwoord in een plan en dat plan wordt in 2022 voor het grootste deel verwezenlijkt.

Alle wijkbewoners zijn recent schriftelijk geïnformeerd over de plannen van de gemeente betreffende het project “Naar Buiten in Beinum”. In die folder staat een link naar de website van de gemeente, waarin de ontwerpschetsen van de wijk kunnen worden bekeken.
De plannen zijn in een vergevorderd stadium, maar er is nog steeds inspraak mogelijk. Zo zijn er vanuit de wijkraad enkele sessies met het projectbureau en de gemeente geweest om een aantal aanpassingen door te voeren. Maar wanneer u de plannen hebt gelezen en nog ideeën hebt voor aanpassingen, laat dat via de website van de gemeente weten. Uiteraard kunt u het ook via ons emailadres groen@wijkraadbeinum.nl laten weten, dan verzamelen wij uw reacties en geven die door aan de gemeente.

Doordat de wijkraad steeds vaker wordt betrokken bij projecten in de wijk, werd duidelijk dat er andere belangrijke projecten zijn, waaronder, de rehabilitatie van de Angerloseweg, de Breedestraat en een groot deel van de Bingerdenseweg. De afstemming van de verschillende projecten komt op gemeentelijk niveau tot stand. Over de voortgang van de aanpak van deze wegen leest u meer op onze website via deze link. of op de site van de gemeente via deze link.

Voor de tijdsplanning van het project “Naar buiten in Beinum” is het belangrijk te weten dat eerst de rehabilitatie van de wegen volledig word aangepakt en vervolgens “Naar buiten in Beinum” wordt uitgewerkt. Dat houdt in dat wanneer er bijvoorbeeld meer bermruimte vrij komt, dit wordt ingevuld door meer groen. Daarnaast is een onderdeel van “Naar buiten in Beinum” de herinrichting van de vijvers in de Beinum. Dat project staat gepland te starten in maart-april 2022. De nieuwe beplanting voor het project “naar buiten in Beinum” wordt in het najaar van 2022 uitgevoerd. De ontwerpen voor de herinrichting van de vijvers zijn in eerdere sessies al afgestemd met de bewoners van Beinum en worden nu uitgewerkt in uitvoeringstekeningen zodat de aannemer in maart/april 2022 de beschikking heeft over werktekeningen om het werk uit te kunnen voeren. Het vijverproject wordt samen met Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd, waarbij het Waterschap het vijverdeel uitvoert en de gemeente de inrichting daaromheen.

Een verzoek van de wijkraad is op de website van ‘Naar buiten in Beinum’ uw omgeving te bekijken. Als u in de schetsontwerpen zaken mist of simpelweg niet staan opgenomen, is ons advies dat aan te geven als reactie op de brief die u heeft ontvangen, of op de gemeentelijke website van het project. Als voorbeeld hiervoor zou kunnen gelden dat er bomen in de omgeving zijn verdwenen in de loop der tijd, maar niet zijn vervangen en ook niet terug zijn te vinden in de plannen of als bestaand groen al staan ingetekend. Uiteraard kunt u de wijkraad ook altijd mailen via info@wijkraadbeinum.nl of als het over het groen in onze wijk gaat via groen@wijkraadbeinum.nl.

Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is dat men op het stadhuis ook inzage krijgt in de plannen van de gemeente, met name voor al diegenen die wat minder digitaal vaardig zijn. U kunt uiteraard ook altijd aan uw buren, kennis of familielid vragen om even mee te kijken met de ontwerpen op de website.

X