De gemeente Doesburg gaat de Angerloseweg, de Breedestraat en een deel van de Bingerdenseweg opnieuw inrichten. Daarvoor is reeds een concept ontwerp opgesteld.

Eerder is er geld beschikbaar gesteld door de raad voor het rehabiliteren van het tracé Angerloseweg-Breedestraat-Bingerdenseweg. Uitgangspunt daarbij is dit tracé zodanig te gaan onderhouden dat deze zijn functie als gebiedsontsluitingsweg weer kan vervullen. Dat betekent de bestaande wegen binnen het bestaand wegprofiel en beschikbaar gestelde financiële middelen opnieuw inrichten waarbij er gekeken kan worden of er extra verkeersveiligheidsmaatregelen mogelijk zijn (veilige oversteeklocaties, maatvoering fietsstroken, snelheidsremmers etc.).

De gemeente vindt het meedenken van de burger erg waardevol. Via de regiobode en website is daarom eerder een oproep geplaatst om zitting te nemen in een klankbordgroep.

Ongeveer 20 bewoners en een delegatie van de wijkraad hebben op maandag 27 september een eerste goede, zinvolle bijeenkomst gehouden op het stadhuis. Daar is met elkaar uitgebreid gediscussieerd over wat we wel en niet willen. In het kort komt het erop neer dat we veilige, rustige, groene, duurzame, maar vooral bij de vernieuwde groene wijk passende wegen willen.

Op basis van onze ingebrachte wensen is de gemeente begonnen met het verwerken van onze reacties. Het eerstvolgende overleg met de klankbordgroep is op 13 december. Daarin zal een 2e concept ontwerp met ons worden gedeeld en besproken.

Het gepresenteerde eerste ontwerp kunt u terugvinden op www.doesburg.nl. Via menu, Wonen en leven en Projecten kunt u het eerste ontwerp bekijken.

X