Eind juni heeft de wijkraad Beinum een enquete uitgevoerd met als onderwerp de verkeersveiligheid in de wijk. De reden daarvoor waren de berichten die we kregen betreffende verkeersonveilige situaties in onze wijk.
Deze situaties wilden we in kaart brengen, zodat we met voldoende en de juiste argumenten hier actie op kunnen nemen.

De looptijd van de enquête was van 13 juni 2021 tot en met 25 juni 2021. In totaal is de enquête 314 keer bekeken en is 186 keer volledig ingevuld. De respons komt hiermee op 59,2%.

Het volledige rapport met de resultaten en uitwerking van de enquete vindt u hier: Verslag verkeersveiligheid Beinum.

Hieronder de belangrijkste punten en de conclusie en aanbevelingen.
Verkeersveiligheid ligt bewoners van Beinum na aan het hart. De enquête is door maar liefst 186 mensen ingevuld. Hoewel de wijk als geheel als (net) voldoende beoordeeld wordt qua verkeersveiligheid, zijn er verbeteringen mogelijk.
Er is veel relevante informatie opgehaald. De complete uitkomst is inmiddels ter beschikking gesteld aan de gemeente, zodat diepgaandere analyse mogelijk is en ook de kleinere verbeterpunten als het gaat om verkeersveiligheid meegenomen kunnen worden.

Op basis van het onderzoek adviseren wij de gemeente het volgende:

  • De wijk Beinum West een woonerf maken. In eerste instantie door de bebording aan te passen. In tweede instantie kunnen ook verdergaande snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden. Ons advies is deze maatregelen in overleg met de buurt vorm te geven. Mogelijk past een drempel goed in de ene straat, terwijl een bloembak beter aansluit bij de straat ernaast.
  • Een extra ontsluiting maken in de wijk Beinum West, specifiek voor noodgevallen en hulpdiensten. Stel bewoners hier ook van op de hoogte, zodat hun gevoel van veiligheid ook toeneemt.
  • Eenduidigheid in de voorrangsregels op de Bingerdenseweg. Of nog beter in de gehele wijk. Door in de gehele wijk rechts voorrang te geven weet iedere verkeersdeelnemer waar hij of zij aan toe is. Belangrijk is dan wel dat de bebording en uitritten hierbij aansluiten.
  • Snelheidscontroles en/of een smiley snelheidsmeter plaatsen op de Angerloseweg en Breedestraat op korte termijn. Op de middellange termijn raden we aan de maximumsnelheid aan te passen naar 30 km/uur. Dit laatste advies kan meegenomen worden in de klankbordgroep over de herinrichting van deze twee straten.

Inmiddels heeft de gemeente het proces voor het herinrichten van de Breedestraat, Angerloseweg en Bingerdenseweg gestart. Zie hiervoor deze link: link naar project wegen Beinum. De wijkraad neemt reeds zitting in de klankbordgroep. Indien wijkbewoners ook in de klankbordgroep zitting willen nemen, kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de projectleider armand.rood@doesburg.nl.

Stelt u het op prijs voortaan ook deel te nemen aan deze enquetes en het ontvangen van de nieuwsbrief, geef u dan op via het formulier op onze homepage: wijkraadbeinum.nl

X