Verbeteren groen

Een belangrijk project dat we met ons allen letterlijk en figuurlijk zien groeien is “Naar Buiten in Beinum”. Eind juli bent u via de Regiobode geïnformeerd over de voortgang van dit project. Hieronder de belangrijkste punten.

Om inhoud te geven aan de visie Naar Buiten in Beinum, hebben diverse online ontwerpsessies met de bewoners plaatsgevonden. Bij deze sessies was de wijkraad nauw betrokken. Tijdens deze ontwerpsessie zijn samen met alle deelnemende wijkbewoners schetsen gemaakt voor het groen in Beinum. Naast het groen was er ook inbreng over parkeren, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de wegverharding. De input over parkeren en wegverharding is doorgeleid naar de betreffende projectleider die bezig is met het project ‘onderhoud wegen Beinum’. De input over groen en klimaatadaptatie is in de uitvoeringsontwerpen van “Naar Buiten in Beinum” ondergebracht.

Naar Buiten In Beinum: Hoe staat het er nu mee?

U kunt de plannen allemaal nalezen in het projectdocument dat hier terug te vinden is. Maar sinds de start van het project hebben de betrokken partijen niet stil gezeten. Er is inmiddels ook veel zichtbaar geworden.

Wat is er al gebeurd:

 • De eerste twee fases van het vervangen van het oude groen door nieuw groen zijn uitgevoerd. De derde fase is in voorbereiding.
 • Een aantal buurtentrees langs de Bingerdenseweg is voorzien van nieuwe beplanting. De overige buurtentrees en wijkentrees zijn in voorbereiding voor uitvoering in het najaar.
 • De wijk- en buurtentrees langs de Angerloseweg, Breedestraat en een gedeelte langs de Bingerdenseweg worden uitgevoerd na de renovatie van de wegen. Afhankelijk van de voortgang van de renovatiewerkzaamheden van de wegen worden de wijk- en buurtentrees in het eerste kwartaal of het vierde kwartaal volgend jaar uitgevoerd i.v.m. het plantseizoen.
 • Een deel van de Bingerdenseweg is voorzien van een bloemenmengsel. Door de droogte is dit helaas niet goed aangeslagen en wordt dit in het vierde kwartaal 2022 of in het eerste kwartaal 2023 opnieuw ingezaaid.
 • De plannen voor De Veste worden op dit moment samen met de bewoners voorbereid voor uitvoering.
 • De heggenroute, boomhuttenroute en weideroute zijn in voorbereiding voor uitvoering. De uitvoering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2022.

Goed nieuws:
Er is extra geld beschikbaar voor uitvoering. Er bleek aanvankelijk niet genoeg geld beschikbaar om alle wensen en voorstellen uit het plan direct over te nemen. Daarom werd in de begrotingsbehandeling van eind juni opnieuw geld gevraagd aan de gemeenteraad voor de overige onderdelen. En…goed nieuws: Er is 4 ton extra uitgetrokken voor het project Naar Buiten In Beinum. Hiermee kan het plan dus verder worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen ook ingepland gaan worden:

Wat gaat er nog meer gebeuren:

 • Herinrichting van de speelplaats Koldeweij in overleg met omwonenden;
 • Verbeteren dijkopgangen De Pol, Smitsweide en Broekhuizen;
 • Aanpak diverse speelplaatsen in Beinum. Samen met bewoners en wijkraad willen we onderzoeken of het mogelijk is om speelplaatsen samen te voegen, zodat het aantal weliswaar minder wordt maar de diversiteit aan spelen en bewegen op de speelplek zelf wordt vergroot. Op dit moment is nog niet aan te geven welke speelplaatsen daarvoor in aanmerking komen;
 • Het verder versterken van de ringstructuur (Angerloseweg, Breedestraat, Bingerdenseweg) na de revitalisatie van de wegen in het vierde kwartaal 2023;
 • Vergroenen van een aantal grotere parkeerplaatsen in de Potsmaat en de Hermaat, in voorbereiding tweede kwartaal 2023;
 • Meer vergroening aanbrengen langs Blomenbrinck Beinum-West. In het vierde kwartaal van 2022 starten we met de eerste ontwerpsessie met de omwonenden.

En hoe verder met de vijvers??

De werkzaamheden m.b.t. de vijvers liggen in juli en augustus stil. De reden is dat het afvissen voor vertraging zorgt. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden in september weer hervat bij de vijver de Brink en is al het werk aan de vijvers in voorjaar 2023 gereed.

De aannemer verzorgt de communicatie, zie deze link voor de meest actuele informatie over de vijvers.

 

 

 

 

 

Speelplaats naast vijver De Brink
De speelplaats naast de vijver De Brink (tegenover de Deka) wordt betrokken bij de uitwerking van het Centrumplan Beinum (Hart van Beinum). Inwoners van Beinum ontvangen tijdig een uitnodiging voor een grote wijkbijeenkomst over het Hart van Beinum die op zaterdag 1 oktober wordt georganiseerd in de wijk. Graag zien we u daar!

Meer informatie? De definitieve schetsontwerpen worden rond 22 juli gepubliceerd op doesburg.nl/naarbuiteninbeinum

X