Herinrichting wegen / verkeer

Herinrichting Breedestraat, Angerloseweg en deel Bingerdenseweg.

Wat is de status van dit ingrijpende project?
maandag 9 mei is een derde en voorlopig laatste overleg gevoerd met de gemeente, wijkbewoners en de wijkraad over de herinrichting van de Breedestraat, deel Bingerdenseweg en Angerloseweg. In deze sessie werden de laatste conceptplannen voorgelegd. Helaas waren er slechts 8 bewoners van de projectgroep aanwezig, die initieel bestond uit 25 wijkbewoners.
De wijkraad heeft zich vooral ingezet voor het groen en verlichting, maar vooral meer veiligheid voor overstekende kinderen van en naar de Wetelaar en de daar nieuw te realiseren sportzone.

Onderstaand enkele van de belangrijkste punten.

 • Maximum snelheid op een deel van het traject terugbrengen van 50km/u naar 30 km/u;
 • Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van gelijkwaardige kruisingen;
 • Twee drempels op de Bingerdenseweg, daar waar 60 km/u geldt;
 • Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten en bus;
 • Voetpaden realiseren waar deze logischer of veiliger zijn;
 • Bredere fietsstroken op rijbaan dan huidige inrichting;
 • Integrale aanpak van het groen; project “Naar buiten in Beinum”, centrumplan Beinum, en aanpak vijvers.

Op basis van het ontwerp zijn op deze avond onder andere de volgende wensen kenbaar gemaakt:

 • Extra voetgangersoversteekplaatsen;
 • Aandacht houden voor groen, afwatering, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verlichting;
 • Aandacht voor aansluiting met Rietmaat | Nu inritconstructie. Straks plateau;
 • Uniformiteit qua inrichting en bebording in relatie tot wel/geen voorrang.

Hoe verder?

 • Ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan College B&W;
 • Afronden gesprekken met vervoersmaatschappijen en hulpdiensten;
 • Uitwerken ontwerp naar bestek en tekeningen (Definitief ontwerp);
 • Definitief ontwerp delen met alle belanghebbenden middels een inloopavond;
 • Start uitvoering werkzaamheden staat gepland voor eind maart 2023.

Voor meer informatie kijk op de site van de gemeente: www.doesburg.nl/rehabilitatie-angerloseweg-breedestraat-bingerdenseweg.

X